Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ.Σ. – Ο.Ε.

Σαλαμίνα 22-4-2021
Αριθ. Πρωτ: -6788-

16 η Συνεδρίαση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς κ.
Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 να σας
καλέσουμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνος που θα
πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, (τηλεφωνική) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 60249/22-9-2020
εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, την 26η
-4-2021 ημέρα της
εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π. μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.
1.- Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του
έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
2.- Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, του
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
(ΣΑΤΑ)».
3.- Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων
κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και
αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα.
4.- Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων
κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και
αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα.
5.-Έγκριση σύναψης και ανάθεσης Δημόσιας σύμβασης για την εργασία που αφορά: «έργα
δασοπροστασίας – κλαδεύσεις – καθαρισμοί παριών οδών (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)».
6.-Έγκριση σύναψης και ανάθεσης Δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών
«αποκομιδής και μεταφοράς ογκωδών και μπαζών του Δήμου Σαλαμίνας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 

 

Exit mobile version